பெண்கள் எத்தனை வயதில் அழகாக தெரிவர் | www.VijayTamil.Net

பெண்கள் எத்தனை வயதில் அழகாக தெரிவர்

Loading...

எந்த வயதில் அழகாக இருப்பார். இதை சரியாக சொல்வது கொஞ் சம் கஷ்டம்தான். எந்தப் பெண்ணையும் நீ அசிங்கமாக இருக்கிறாய் என்று சொல்ல யாருக்குமே மனம் வராது. இருந்தாலும் ஒரு பெண் எந்த வயதில் அழகாக இருப்பார் என்பதை ஒரு டிவி சானல் கருத்துக் கணிப்பு நடத்தி வெளியிட்டுள்ளது.

aza

அந்தக் கணிப்புப் படி, 31 வயதில்தான் ஒரு பெண் அழகாக இருப் பதாக அதில் கலந்து கொண்ட ஆண்களும், பெண்களும் தெரிவித் துள்ளனராம். இந்த வய தில்தான் பெண்கள் அழ காகவும், கவர்ச்சி கரமா கவும், பார்ப்பதற்கு பிடி த்த மானவராகவும் இரு ப்பதாக அந்தக் கருத்துக் கணிப்பு கூறுகிறது. இதைக் கண்டு பிடிப்பத ற்காக 2000 ஆண் மற் றும் பெண்களிடம் கரு த்து கேட்டுள்ளது க்யூ விசி என்ற ஷாப்பிங் தொடர்பான சேனல்.

முப்பது வயது தொட ங்கும் போது தான் ஒரு பெண் மேலும் அழகாகிறார், கவர்ச்சிகரமாக மாறுகிறார் என்பது கருத்துக் கணிப்பில் கலந்து கொண்டவர்களின் கருத்தாகும். மேலும், இந்த வயதில்தான் மிகவும் இளமையோடும், பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் இருக்கிறார்கள். இதற்கு் காரணம், அவர் களிடம் அதிகரித்துள்ள தன்னம்பிக்கையே காரணமாக இருக்கும் என்பதும் இவர் களின் கருத்தாகும். 30 முதல் 31 வயது வரையிலான பெண் கள்தான் மிகவும் ஸ்டை லாகவும், எழிலா கவும் இருக்கிறார்களாம்.
தோற்றப் பொ லிவு மட்டு மல்லாமல் அவர்களது சிந்தனை, செயல்பாடு ஆகியவையும் கூட அழகாக மாறி விடுகிறது இந்த வயதில் என் பது கருத்துக் கணிப்பு முடிவு.

பெண்கள் 31 வயதில் தன்னம்பிக்கை மிகு ந்தவர்களாக இருக்கி றார்கள் என்று 70 சதவீதம் பேரும், அழகான தோற்றத்துடன் இருப்ப தாக 67 சதவீதம் பேரும், ஸ்டை லாக இருப்பதாக 47 சதவீதம் பேரும் கரு த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
வயது ஏற ஏறத்தான் பெண்களுக்கு அழகு கூடுகிறது என்று 63 சத வீதம் பேர் கூறியுள்ளனர். அதேசமயம், வயது ஏற ஏற பெண் களுக்கு அலட்சியப் போக்கு அதிகரித்து விடுவதாக இதே அளவி லான நபர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். அதேபோல வயது ஏற ஏற பெண்கள் தங் களை மிகவும் பெருமையாக உணர்வதாக 51 சதவீதம் பேர் கூறியுள்ளனர்.

இதேபோல இந்த வயதில் ஆண்கள், பெண்களை விட அதிகம் செல வழிக்கி றார்களாம்-தங்களை அழகுபடுத்திக் கொள் வதற்காக. ஜிம் முக்குப் போவதிலும், தலையலங்காரத்தை கவனமாக பார்த் துக் கொள்வதிலும் இந்த வயது ஆண்கள் அதிக சிரத்தை எடுக்கி றார்களாம். கருத்துக் கணிப்பை மேற்கொண்ட குழு இது குறித்துக் கூறுகையில், ஒரு பெண்ணி ன் அழகு என்பது அவருடைய புறத் தோற்றத்தை மட்டும் அடிப் படையாகக் கொண்டதல்ல. மாறாக நம்பிக்கை, அழகு, ஸ்டைல் ஆகியவையும் இணைந்ததே என்பதை இந்தக் கருத்துக் கணிப்பு நிரூபிப்பதாக உள்ளது என்று கூறியுள்ளது. ஐஸ்வர்யா ராயின் அழகு நாளுக்கு நாள் கூடுவதற்கும் இதுதான் காரணமோ…?

842
-
Rates : 0
Loading...
Copyrights Infringment Notification http://vijaytamil.net/ does not upload any videos/media files to any online video hosting service provider or to any video/media file sharing site. We merely link to content that is freely available on the public internet domain. These link can also be easily found through a internet search. The owner or the webmaster of this site cannot take any responsibility/liability for the content appearing on this site as we have no connection whatsoever with the original uploaders. If you are the copyright owner of a content, you should first notify the video hosting service provider (youtube, Dailymotion, yahoo video and so on) and ask them to remove the content. Additionally you can also request us to remove the content using the following information. Please not that it may take up to 1 week for us to verify the claims and remove any content. It would be easier on your part to directly contact the video hosting service as they have the mean to easily verify your claim. Filling out the following form will provide us with information to verify your claims and remove any copyrighted content. We respect all copyrights owners and remove their copyrighted works. இந்த தளத்தில் உறுப்பினர்களால் பதியப்படும் அனைத்துப் பதிவுகளுக்கும் விஜய்தமிழ்.NeT எந்த விதத்திலும் பொறுப்பு ஆகாது..உங்களின் பதிவுகள் தான் என்று ஆதாரத்துடன் கூறினால் நீக்க படும் [contact_form]